Om oss

Agenda 2030 i Väst är ett samverkansforum som syftar till att engagera och stimulera till partnerskap mellan näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor i Västsverige som tillsammans kan och vill bidra i genomförandet av de Globala målen.

Agenda 2030 i Väst

Agenda 2030 i Väst är ett samverkansforum som startade inom nätverket GAME (se historia) med syfte att engagera och stimulera till partnerskap mellan näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor i Västsverige som tillsammans kan och vill bidra i genomförandet av de Globala målen. Forumet har ett holistiskt fokus som möjliggör kunskaps- och erfarenhetsutbyten om alla mål och hur de hänger ihop med varandra, men mål 17 med fokus på partnerskap är ingången till att jobba med hela agendan. Genom forumet får aktörer en plattform att tänka globalt, genom att agera lokalt. Agenda 2030 i Väst startades inom GAME. Läs mer om hur du kan engagera dig inom forumet längre ner på sidan.

I december 2018 beslutades om en treårig strategi för forumet samt om visionen “Ett Västsverige som är i framkant i partnerskap för genomförande av de Globala målen. Under 2021 beslutade vi om att förlänga strategin ytterligare ett år. En ny strategi kommer arbetas fram under 2022 som ska gälla fram till 2025.

Forumträffar
3 gånger per år arrangerar Agenda 2030 i Väst forumträffar som sammanför representanter ifrån näringsliv, akademi, offentlig och idéburen sektor för kunskapsutbyte och fördjupade samtal kring specifika teman. Val av teman utgår ifrån prioriterade frågor som tas fram inför varje verksamhetsår. Forumträffar arrangeras alltid i samarbete med någon av organisationerna i Agenda 2030 i Västs finansiärsråd, advisory board, företag med bas i regionen eller andra nätverk med liknande uppdrag.

Läs mer om kommande och genomförda forumträffar

Omvärldsbevakning
En viktig del av forumets verksamhet är att vara en neutral plattform för omvärldsbevakning och kommunikation om de Globala målen, med särskilt fokus på vad som händer i Västsverige samt att förmedla goda exempel på partnerskap och hur man kan ta sig an de Globala målen i sin verksamhet. Du kan ta del av vår omvärldsbevakning genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev och följa oss i våra sociala medier.

Årlig konferens
En gång per år arrangeras en konferens som genom kunskapshöjande presentationer och workshops lyfter de aktiviteter som pågår i Västsverige gällande Agenda 2030. Konferensen ger tillfälle att inspireras av goda exempel både från regionen och från andra delar av landet/världen, samt att följa upp aktiviteter som har genomförts under året.

Läs mer om kommande och genomförda konferenser

Organisation

Finansiärsråd

Agenda 2030 i Väst styrs av ett finansiärsråd som består av verksamhetens finansiärer. Finansiärsrådet är nätverkets forum för beslut kring inrikting av verksamheten samt uppföljning av resultat.

Följande representanter sitter idag i finansiärsrådet:


Ordförande: Sandra Roos, Kappahl

Thomas Pettersson & Bo Norrman, Chalmers tekniska högskola
Elin Eriksson & John Munthe, IVL Svenska miljöinstitutet AB
Jan Pettersson, Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV
Jonna Bjuhr Männer & Emma Broberg Västra Götalandsregionen
Gerda Roupe & Ann Hansson, Länsstyrelsen Västra Götaland
Bosse Lagerqvist & Maria Norbäck, Göteborgs universitet
Birgitta Losman & Anders Stenström, Högskolan i Borås

Advisory Board

För att få in fler röster i verksamheten, inte minst från näringslivet, har Agenda 2030 i Väst ett advisory board vars medlemmar bjuds in att medverka på finansiärsrådets möten två gånger per år. Medverkan i advisory board ger tillgång till:

  • Utökat kontaktnät
  • Omvärldsbevakning
  • Möjlighet att bidra till planering, inriktning och prioritering av Agenda 2030 i Västs aktiviteter och temaområden

Representanter i advisory board :
Susan Iliefski Janols, Essity
Maria Elehn, Innovatum AB
Susan Runsten , Business Region Göteborg
Björn Sjöberg, Havs- och Vattenmyndigheten
Karin Karedal, CSR Västsverige
Sven Bartilsson, Coompanion
Frida Arvidsson, Visita
Kristina Olsson, Coor
Jessica Nauckhoff, Sätila Impact Investment
Eric Zinn, Göteborgs Energi
Tomas Carlström, Göteborgs Stadsmission

Engagera dig

Vill du och din organisation vara med och påverka Agenda 2030 i Väst övergripande inriktning och aktiviteter? Då finns möjlighet att ansöka om att vara med i vårt finansiärsråd eller advisory board eller att vara med i en arbetsgrupp som bildas utifrån behov. Finansiärsrådet beslutar om nya representanter i finansiärsråd och advisory board. För att ansöka om att vara med, skicka en intresseanmälan med en kort presentation av varför och hur din organisation kan bidra till vår vision och verksamhet. 

Ett annat sätt att engagera dig på är att medverka på våra forumträffar. Om ditt företag/organisation har en särskild tydlig koppling till frågeställningarna vi berör kan du också anmäla intresse för att vara med i planeringsgruppen av en kommande träff.

Läs mer om Agenda 2030 i Väst forumträffar

Historia

Agenda 2030 i Väst startades som ett forum inom nätverket GAME – Gothenburg Action for Managment of the Environement, som fungerat som en neutral samverkansarena för hållbar utveckling i över 20 år. I januari 2019 tog finansiärerna beslut om att ändra nätverkets namn till Agenda 2030 i Väst.

GAME initierades till följd av en förstudie från 1996 som undersökte möjligheterna kring att bygga upp ett forsknings- och kunskapscentrum i miljömanagement i Göteborgsregionen. Bakom förstudien stod en projektgrupp av olika aktörer inom regionen som leddes av Axel Wenblad, dåvarande länsråd för Länsstyrelsen i Göteborgs- och Bohus län. I arbetet ingick att lägga fram ett förslag på om hur alla aktörer inom miljöområdet skulle kunna samarbeta och bildandet av ett nätverk föreslogs som lösning. Ett år senare sjösattes nätverket som fick namnet Gothenburg Academy for Management of the Environment (GAME), och beslut togs om att Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska högskola skulle stå värdar. Senare ändrades namnet till Gothenburg Action for Management of the Environment.

GAME:s verksamhet har genom åren koncentrerat sig på att skapa samverkan mellan de tre sektorerna näringsliv, samhälle och forskning genom att bland annat erbjuda en neutral plattform för kunskapsutbyten. Under större delen av sin verksamhetsperiod har det övergripande målet varit att Västsverige skall vara ledande i att bidra till en hållbar utveckling. Tyngdpunkten har legat på miljömässig hållbarhet och i synnerhet på att genomföra kartläggningar av satsningar på pilotprojekt och demonstrationsanläggningar inom prioriterade miljöteknikområden samt ta fram rapporter om hur Västsverige kan ställa om till klimatneutralitet. Dessa rapporter har också legat till grund för seminarier och konferenser, samt interna diskussioner inom nätverket. Under åren 2012-2016 hade nätverket en nyckelroll i att följa utvecklingen av EU:s forsknings och utvecklingsbudget inom miljöområdet och att uppmana organisationer och företag att söka pengar inom EU-projekt.

Under våren 2017 togs beslut om att GAME skulle övergå att börja jobba bredare med hållbar utveckling, genom att fokusera på FN:s Globala mål för en hållbar utveckling. Parallellt med detta väcktes idén om ett Västsvenskt forum för Agenda 2030 på initiativ av Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Göteborgs Universitet, Chalmers, Borås Högskola, Johanneberg Science Park samt Göteborgs centrum för hållbar utveckling. Forumet blev så småningom en del av GAME, och lanserades formellt under 2018 med namnet Agenda 2030 i Väst. I januari 2019 togs beslut om att namnet Agenda 2030 i Väst helt ersätter GAME.

Filmer om GAME

Intervju med Katarina Gårdfeldt, föreståndare vid Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV mellan åren 2010-2018, om nätverket GAMEs ursprung och arv. I januari 2019 tog finansiärerna beslut om att ändra nätverkets namn till Agenda 2030 i Väst. Filmen spelades in 2019!
Claes Helgesson var verskamhetsledare för GAME mellan 1997-2001.
Åsa Wilske var ordförande i GAME under många år