Utmaningar och möjligheter för hållbara leverantörskedjor i fokus på årets första forumträff

Respekten för mänskliga rättigheter är en av grundförutsättningarna för en hållbar utveckling. På 2023 års första forumträff i mars stod HRDD (Human Rights Due Diligence) i fokus. Tillsammans med CSR Västsverige, Social Venture Network, experter på området och drygt 40 engagerade deltagare från flera olika branscher tog vi oss an frågan hur företag kan hantera risker för negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö.

Just nu förbereds en rad EU-initiativ med direkt koppling till Human Rights Due Diligence (HRDD), en internationellt förankrad process för företag att kartlägga, hantera och redovisa sina risker kopplade till mänskliga rättigheter. På forumträffen riktade vi blicken mot EU- kommissionens förslag om hårdare krav på genomförande av HRDD och vad de förslag som just nu behandlas har för inverkan på företags hållbarhetsarbete.

HRDD berör många delar i Agenda 2030, förutom mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, berörs bland annat även mål om fattigdomsbekämpning, hållbar konsumtion och produktion, hälsa, livslångt lärande – listan kan göras lång och utmaningarna vi står inför kan kännas smått överväldigande.

Under en förmiddag på Uni3 by Geely vid Lindholmen i Göteborg utbytte vi erfarenheter och diskuterade hur vi kan arbeta tillsammans för att stärka förutsättningarna för hållbara värdekedjor och på så sätt bidrar till att nå de Globala målen.

Sofia Hedström, verksamhetsledare för Agenda 2030 i Väst, inledde med att presentera arrangörernas förhoppning och mål med dagen om att deltagarna i rummet ska få möjlighet att dela utmaningar, kunskap och erfarenheter för att tillsammans kunna ta steg framåt för att bemöta kraven.

Forumträffen varvade presentationer från experter på området med gruppdiskussioner där deltagarna fick möjlighet att bolla, ställa frågor och tanka av varandra på värdefulla perspektiv och lösningar.

Deltagare på forumträffen om HRDD.

Deltagarna själva framhåller att föreläsningarna var givande och att samtalen och diskussionerna var lättstartade och intressanta. Flera lyfte också att de fick med sig nya perspektiv och blev utmanade i sitt synsätt. Många tog även med sig nya kontakter som korsar branschgränserna.

Erik Andersson från Globala studier vid Göteborgs universitet föreläser.

Först ut som talare var Erik Andersson från Globala Studier vid Göteborgs universitet som gav oss en introduktion och historisk tillbakablick för att sätta EU-direktivet i ett bredare perspektiv. Han lyfte bland annat att det som tidigare har drivit globaliseringen stannar av och att en multipolär världsordning tar plats.

Andreas Filipsson på Ethos föreläser.

Från Andreas Filipsson på Ethos tog vid med oss en beskrivning av HRDD och hur vi bör förhålla oss till den nya lagstiftningen, bland annat utifrån OECD:s due diligence-modell.

Henrik Lindholm från Ethical Trading Initiative Sverige, ETI, gav sedan deltagarna konkreta råd för att integrera HRDD i det löpande arbetet. Han lyfte bland annat vikten av att kontinuerligt ta reda på var de största riskerna finns och prioritera dem. Han tryckte också på att de största problemen sällan finns i första leverantörsledet och vikten av att göra skillnad för människorna längst ut i kedjan. Diskussioner i publiken väcktes då kring hur ett företag ska ha möjlighet att granska och följa de olika leden på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt hur avvägningen ska göras kring att arbeta med en leverantör för att förbättra situationen där och när det är dags att söka sig till en ny leverantör.

Sandra Roos från Kappahl föreläser.

Sandra Roos, hållbarhetsdirektör på Kappahl delade med sig av goda exempel från verksamheten och utmaningar de står inför. Sandra lyfte Kappahls pågående arbete med transparens där de bland annat synliggör sin leverantörskedja och gör den tillgänglig för alla på webben. Hon lyfte också utmaningen i logistikledet, ett område där de har knapp insyn och precis börjat lära sig mer. Utmaningarna kring logistikledet delade Kappahl med många av deltagarna på plats och är något som ger anledning att fortsätta samtalen.

Samtalen fortsätter

För dig som vill fördjupa samarbeten i frågor som rör hållbara värdekedjor finns chansen den 4 maj 2023. Då erbjuder vi ett uppföljande tillfälle där vi träffas digitalt för att återknyta kontakter från forumträffen, gå djupare i diskussionerna och utbyta erfarenhet.

Läs mer om det fördjupande tillfället 4 maj 2023 och anmäl dig här

Läs mer om forumträffen den 21 mars 2023 här