Forumträff: Renare luft och mindre buller i en klimatsmart stad?

Hur kan arbete för godare luftkvalitet och ljudnivå i staden gynna vår hälsa och samtidigt begränsa klimatförändringarna? Varmt välkommen till årets sista forumträff med Agenda 2030 i Väst som denna gång arrangeras i samarbete med Gothenburg Air and Climate Network (GAC) och IVL Svenska miljöinstitutet. Under forumträffen presenteras bland annat färska resultat från projektet Kartläggning och åtgärder för bättre luftkvalitet och ljudmiljö på förskolegårdar som undersökt miljön vid utvalda förskolor i Göteborg.

I september 2021 presenterade Världshälsoorganisationen WHO nya ambitiösare luftkvalitetsriktlinjer för att komma till bukt med vad man klassar som “det främsta miljömässiga hotet för mänsklig hälsa på global nivå”. De senaste årens forskning har bland annat visat att hälsoriskerna av luftföroreningar är större än vad vi tidigare trott, och att även låga koncentrationer påverkar hälsa. Globalt är luftföroreningar den fjärde viktigaste riskfaktorn för sjukdomar och dödlighet (efter högt blodtryck, rökning och kostfaktorer) enligt WHO.

Sambandet mellan luftföroreningar och klimatförändringar är desto mer komplext. Totalt sätt har luftföroreningar världen över sätt en kylande effekt, enligt Naturvårdsverkets senaste rapport om “Luft och miljö”. Därför är det viktigt att arbetet med att förbättra vår luftkvalitet görs utan att det bidrar till ett försämrat klimat, och att prioritera de områden där vi ser tydliga synergier, som exempelvis minskade utsläpp från våra transporter.

På denna forumträff presenteras färska resultat från Formas-finansierad studie om luftkvalité och buller vid ett urval av förskolor i Göteborg som också innehåller ett flertal konkreta åtgärdsförslag för en mer hälsosam livsmiljö i Göteborgs Stad. Vi har bjudit in en rad experter för att ge oss fördjupad förståelse av hur det ser ut med luftkvaliteten och ljudmiljön i Sverige, vad vi vet om dess påverkan på vår hälsa, och inte minst diskutera vilka lösningar som finns på lokal och regional nivå för att bidra både till bättre hälsa, minskad uppvärmning och andra viktiga hållbarhetsmål. Under dagen kommer du som deltagare löpande att få vara aktiv och diskutera, ställa frågor och bidra med egna förslag på lösningar som kräver bred samverkan.

Tid: 5 oktober 2023 kl. 09:00 – 15:00

Plats: Chalmersska huset, Södra Hamngatan 11, 411 14 Göteborg

Läs mer om Forumträffen och anmäl dig här