Barn och ungas inflytande i genomförandet av de Globala målen 30/9

Den 30 september arrangerade Agenda 2030 i Väst en forumträff om barns och ungas inflytande i genomförandet av Agenda 2030, i samarbete med Digidem Lab, We_change och Future Minds. Träffen arrangeras helt digitalt som en del av Demokratistugan under dess tid vid Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Agenda 2030 fick stor genomslagskraft för ställningstagandet att ingen ska lämnas utanför (Leave no one behind). Att inte lämna någon utanför är en nödvändighet för att de Globala målen ska nås för alla människor, överallt, och för kommande generationer. Unga ska finnas representerade i alla samtal som handlar om ungas verklighet och Agenda 2030 måste pådriva förflyttningen av barn och unga från marginal till centrum.  

På denna forumträff med Agenda 2030 i Väst zoomade vi in på barns och ungas möjlighet till inflytande och delaktighet i regionala beslutsprocesser i Västsverige. Hur kan vi skapa strukturer för att möjliggöra barns och ungas inflytande och delaktighet i demokratiska processer? Hur gör vi för att säkerställa att barn och unga ses som en naturlig tillgång i dessa? Och hur ska vi veta vad de barn och unga som inte kommer till tals tycker om olika frågor?  Det är några exempel på frågeställningar som berördes 

Programmet bestod av föreläsningar samt en avslutande workshop om arbetssätt för att öka barns och ungas delaktighet och inflytande som leds av Digidem Lab Future Minds. Digidem Lab utvecklar metoder och verktyg för medborgardeltagande som inkluderar underrepresenterade grupper i beslutsfattande och Future Minds är Sveriges största samverkansplattform för utbildning och kraftsamling med målet att involvera unga i genomförandet av Agenda 2030. Deltagarna i workshoppen delades in i grupper med minst två unga personer i varje grupp, som bidrog med sina perspektiv. 

Plats och tid: Zoom-möte 30 september kl 9-11.30

Program

9:00 Välkomna & inledning 
Rebecka Jorquera, Verksamhetsledare Agenda 2030 i Väst

9:05 Konkreta exempel på hur ungas makt och inflytande kan öka i lokala beslutsprocesser
Sanna Ghotbi, Digidem Lab
En presentation av konkreta arbetssätt för ungas delaktighet som Digidem Lab har testat ihop med kommuner och offentliga institutioner nationellt och internationellt. 

9.20 Hur kan vi skapa tvärsektoriell samverkan där unga inkluderas?
Cecilia Enquist, Kommunikationsansvarig, Future Minds / we_change 
Allt för ofta bedrivs arbetet för en hållbar utveckling i silos där unga exkluderas från de beslutsfattande processerna. Cecilia kommer att prata om hur vi kan skapa tvärsektoriell samverkan med gymnasieskolan som plattform, där unga inkluderas och görs till en partner i arbetet med Agenda 2030. 

09:30 Panelsamtal 

  • Jeanette Sundhall, Universitetslektor vid Institutionen för Kulturvetenskaper, Göteborgs Universitet som i sin forskning bland annat följt Göteborgs ungdomsfullmäktige.    
  • Daniel Andersson, Regionalt verksamhetsansvarig för På Lika Villkor Rädda Barnen, Region Väst  
  • Mie Svennberg, Översiktsplanerare med inriktning social hållbarhet och barnperspektiv, Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad  
  • Vera Zhang, andre vice ordförande i Göteborgs ungdomsfullmäktige  
  • Talar Kirkor, Trygghetschef Familjebostäder  
  • Abubakar Mohamud, ungdomsaktivist
  • Modereras av Linus Torgeby, https://www.linustorgeby.se

10.20 Workshop om arbetssätt för att öka ungas delaktighet och inflytande
Leds av Sanna Gothbi (DIgidem) och Cecilia Enquist
Denna workshop består av två delar. Under första delen kartläggs vilka erfarenheter som redan finns i gruppen av att arbeta med ungas delaktighet och inflytande att kartläggas. Deltagarna kommer delas in i grupper där varje grupp har minst två unga personer med som kan ge sitt egna perspektiv på frågorna. Andra delen kommer bestå av ett kunskapsutbyte mellan olika verksamheter och områden samt en övergripande analys över hur arbetssätten kan utvecklas för att stärka ungas makt ytterligare. Under workshoppen används ett gemensamt verktyg  för att samla in och dokumentera tidigare erfarenheter och nya idéer och visioner som du som deltar kommer kunna ta del av i efterhand. 

I år fyller demokratin 100 år! Detta firar Regeringen och Kommittén demokratin 100 år med att låta en demokratistuga turnera genom Sverige under 2021. Den 29 september till den 3 oktober är stugan i Göteborg och då står Länsstyrelsen i Västra Götaland värd för stugan. I samband med det bjuder de in till evenemang fullspäckat med kunskapshöjande aktiviteter riktat till allmänhet, politiker och tjänstepersoner i hela Västra Götaland