Barn och ungas inflytande i genomförandet av de Globala målen

Varmt välkommen till Agenda 2030 i Väst forumträff om barns och ungas inflytande i genomförandet av Agenda 2030, i samarbete med Digidem Lab, We_change och Future Minds. Träffen arrangeras helt digitalt som en del av Demokratistugan * under dess tid vid Länsstyrelsen i Västra Götaland. 

Agenda 2030 fick stor genomslagskraft för ställningstagandet att ingen ska lämnas utanför (Leave no one behind). Att inte lämna någon utanför är en nödvändighet för att de Globala målen ska nås för alla människor, överallt, och för kommande generationer. Unga ska finnas representerade i alla samtal som handlar om ungas verklighet och Agenda 2030 måste pådriva förflyttningen av barn och unga från marginal till centrum.  

På denna forumträff med Agenda 2030 i Väst zoomar vi in på barns och ungas möjlighet till inflytande och delaktighet i regionala beslutsprocesser i Västsverige. Hur kan vi skapa strukturer för att möjliggöra barns och ungas inflytande och delaktighet i demokratiska processer? Hur gör vi för att säkerställa att barn och unga ses som en naturlig tillgång i dessa? Och hur ska vi veta vad de barn och unga som inte kommer till tals tycker om olika frågor?  Det är några exempel på frågeställningar som kommer att beröras på träffen. 

Programmet kommer att bestå av föreläsningar samt en avslutande workshop om arbetssätt för att öka barns och ungas delaktighet och inflytande som leds av Digidem Lab Future Minds. Digidem Lab utvecklar metoder och verktyg för medborgardeltagande som inkluderar underrepresenterade grupper i beslutsfattande och Future Minds är Sveriges största samverkansplattform för utbildning och kraftsamling med målet att involvera unga i genomförandet av Agenda 2030. Deltagarna i workshoppen kommer att delas in i grupper med minst två unga personer i varje grupp, som bidrar med sina perspektiv. Workshoppen kommer ha ett begränsat antal deltagare, för att få en plats är det först till kvarn som gäller. 

Bekräftade talare

  • Sanna Ghotbi, Citizen Participation Consultant på Digidem Lab.
  • Cecilia Enquist, Kommunikationsansvarig för We_change och Future Minds.
  • Daniel Andersson, Regionalt verksamhetsansvarig för ”På Lika Villkor”, Rädda Barnen Region Väst.  
  • Jeanette Sundhall, Universitetslektor vid Institutionen för Kulturvetenskaper, Göteborgs Universitet som i sin forskning bland annat följt Göteborgs ungdomsfullmäktige.
  • Mie Svennberg, Översiktsplanerare med inriktning social hållbarhet och barnperspektiv , StadsbyggnadskontoretGöteborgs stad.
  • TBA: En representant från Ungdomsfullmäktige 

Övergripande program
9:00-10:20 Föreläsningar och panelsamtal
10:20-11:30 Workshop

I år fyller demokratin 100 år! Detta firar Regeringen och Kommittén demokratin 100 år med att låta en demokratistuga turnera genom Sverige under 2021. Den 29 september till den 3 oktober är stugan i Göteborg och då står Länsstyrelsen i Västra Götaland värd för stugan. I samband med det bjuder de in till evenemang fullspäckat med kunskapshöjande aktiviteter riktat till allmänhet, politiker och tjänstepersoner i hela Västra Götaland