Integration i arbetslivet

Den 20 oktober hölls forumträffen Integration i arbetslivet i samarbete med Högskolan i Borås, Göteborgs Energi och Göteborgs Stadsmission. Runt 100 personer från näringsliv, akademi, offentlig sektor och idéburen sektor medverkade på plats på DO-tank i Borås och digitalt. Det var en engagerad stämningen där många viktiga frågor togs upp vilket också gjorde att samtalsgrupperna hade svårt att bryta för att återgå till samling. Detta pekar verkligen på den vilja många verksamheter har av att hjälpa till och lyckas med en långsiktig integration i arbetslivet för alla de som står utanför.

På Agenda 2030 i Väst forumträff i oktober zoomade vi in på Agenda 2030 ställningstagande att ingen ska lämnas utanför och tittade närmare på varför glappet i sysselsättningsgrad mellan inrikes- och utrikesfödda ökar samtidigt som arbetslösheten minskar.

På denna forumträff fick du möjlighet att utbyta erfarenheter kring att arbeta med att öka förutsättningarna för utrikesföddas deltagande på arbetsmarknaden, få en inblick i senaste forskningen, inspireras av goda exempel från näringsliv och offentlig sektor samt lära dig mer om hur idéburen sektor fungerar som en brygga till arbetsmarknaden. Vi fick också ta del av utmaningarna att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.

Bildkollage från forumträffen Integration i arbetslivet. Plats: DO-tank Borås.

Det var svårt att slita de aktiva samtalsgrupper från att avsluta sina diskussioner och samlas igen, vilket verkligen understrycker behovet av att dela kunskap och erfarenheter med varandra. Integration i arbetslivet är ett ämne som engagerar och många som vill skapa de bästa förutsättningarna för att integrationen till arbetslivet ska gå så bra som möjligt. När personer från olika verksamheter, näringsliv, offentlig sektor möts ger det en möjlighet till att bredda sin kompetens inom området och lära av varandras framgångar och ge perspektiv på vad mer man skulle kunna göra.

Ett exempel från näringslivet om hur de arbetar med integration i arbetslivet är Göteborg Energi. Deras strategi bygger på praktikplatser. Det är det bästa sättet enligt dem att rekrytera på. En person som varit hos dem i 3-5 månader gör att det blir en säkrare rekrytering än att ha haft en eller två intervjuer med någon. På detta sätt får de chans att se vad de går för och genom att ha handledare på plats gör det också integreringen lättare. Språket, säger Eric Zinn, Hållbarhetschef på Göteborg Energi, kanske inte är det bästa men det är sånt som löser sig efter hand.

Eric Zinn menar också att vi måste börja jobba mer med oss själva för att kunna våga bredda. Till exempel via att införa utbildningsinsatser för att lära oss mer om andra länder och kulturer och andra perspektiv. Vi ska berikas av den mångfald vi har, inte att man ska bli ”svensk”, menar Zinn.

Eric Zinn, Hållbarhetschef på Göteborg Energi

Vi går gärna in i det säkra. 10 personer med olika bakgrund bidrar till att det blir bättre innovation än 10 personer med samma bakgrund. Fikat kanske blir lite mer trevande med olika kulturer och bakgrunder och det är där vi måste bredda oss själva och öka förståelsen för varandra.

Många fler goda exempel presenterades under forumträffen där bland annat “Borås modellen” var en sådan. Denna modell har tagits efter av många kommuner runt om i landet då den bygger på ett framgångsrikt koncept som gör att fler kommer ifrån försörjningsstöd och ut i arbetslivet – vilket är en del av stadens hållbarhetsarbete – att öka sysselsättningsgraden. Tina Arekvist Lundell, chef på arbetslivsförvaltningen, Borås stad menar att Borås har haft modiga politiker som sagt att om man sänker försörjningsstödet ska de pengar istället gå till arbetsmarknadsinsatser. Fokus på den sociala hållbarheten har också varit stark i kommunen som också har bidragit till de goda resultaten.

Agenda 2030 i Väst hjälper gärna till med kontakter för alla intresserade som vill fortsätta samtala och utvecklas inom de här frågorna.

Program

12.45 Registrering & digital check-in

13.00 Välkommen
Sofia Hedström, verksamhetsledare Agenda 2030 i Väst

13:15 Programpunkter
Första sessionen är uppdelad där de som deltar på plats får möjlighet att lyssna på Ziyad Tarek från Support Group Network och de som deltar digitalt får lyssna på Patrik Zapata från Göteborgs universitet.

För er på plats:

En väg in i sysselsättning
Ziyad Tarek, Projektledare inom Business Empowerment, Support Group Network, SGN
SGN är en ideell organisation initierad av flyktingar och samarbetar med lokala samhällen. Ziyad arbetar aktivt med att nå ut till utlandsfödda personer och stötta dem på deras väg in på arbetsmarknaden som anställd eller egenföretagare. Här får vi en inblick i olika utmaningar och behov som lyfts av de arbetssökande och hur vi kan överbrygga utmaningarna i strävan att öka integreringen på arbetsmarknaden. 

För digitala deltagare:

Arbetsmarknadsintegration, tack vare i stället för trots allt
Patrik Zapata, professor i offentlig förvaltning, Göteborgs universitet
Patrik Zapata belyser utmaningar och möjligheter som skapas av olika initiativ vars mål är att underlätta integration och berättar om hur lösningar skapas när aktörer tänker, agerar och samverkar för att komma runt, igenom och förbi olika hinder organiseringen möter.

13:30 – 15:00 Hybrida sessioner:
Andra sessionen sker gemensamt där alla får ta del av samma föredrag.

13:30 Hållbar arbetsmarknadsintegration
Lars Durfelt, områdeschef för arbetsintegration, och Elisabeth Andreás, projektledare för Matcentralen, på Göteborgs Stadsmission
Lars och Elisabeth berättar om deras roll som länk mellan arbetslösa och arbetsmarknaden genom att kombinera arbetsintegrering och miljöinitiativ såsom minskande av livsmedelssvinn och återanvändning.

13:50 PAUS

14:00 Att öka sysselsättningsgraden – en del av stadens hållbarhetsarbete
Tina Arekvist Lundell, chef på arbetslivsförvaltningen, Borås stad
Borås stad arbetar aktivt med att sammanlänka sitt hållbarhetsarbete med samhällsutveckling och arbetsmarknadsfrågor. Tina berättar hur Borås stads hållbarhetssatsning bidrar till att minska arbetslösheten hos dem som står längst ifrån arbetsmarknaden.

14:10 Arbetsmarknadsintegration för framgångsrikt företagande
Eric Zinn, Hållbarhetschef, och Ulrica Mattsson, HR-strateg från Göteborgs Energi
Eric och Ulrica samtalar om hur rekryteringsbasen kan breddas för att säkra kompetens i en allt mer krävande framtid.

14:25 Frågor till Erik, Ulrica och Tina

14:30 Pitch inför gruppsamtal och val av grupp
Samtalsledarna presenterar sina olika samtalsgrupper

14:45 Fikapaus

15:00 Gruppsamtal med sakkunniga
Här finns både digitala samtalsgrupper och samtalsgrupper för er på plats. Det kommer att finnas datorer på plats för möjlighet till deltagande i de digitala samtalsgrupperna.

Samtalsgrupper på plats:

Samverkan för ökad social hållbarhet 
Tina Arekvist Lundell, chef på arbetslivsförvaltningen

Breddade perspektiv ger fler arbetstillfällen
Ziyad Tarek, Support Group Network

Arbetsintegrerande sociala företag som verktyg för att nå fler
Pernilla Svebo, ordförande i Skoopi-GR

Digitala samtalsgrupper:

Utmaningar med att organisera integrering i projektform
Hanna Hellgren, doktorand i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet   

Arbetsmarknadsintegration tack vare snarare än trots allt
Patrik Zapata, professor i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet.   

Arbetsintegrerande sociala företag som verktyg för att nå fler
Maria Norbäck, docent i företagsekonomi och föreståndare för Centrum för Forskning om Arbete och Sysselsättning/Work and Employment Research Centre 

15:35 Hybrid sammanfattande panelsamtal med återkoppling från gruppsamtalen

16.00 Avrundning av dagen

Forumträffen arrangeras fysiskt, men det finns också möjlighet att delta digitalt.

Detaljer

Datum: 20 oktober

Tid: 13:00-16:00

Plats: Fysiskt DO-tank Textile Fashion Center Borås. Digitalt deltagande var också möjligt.