Stort intresse för att bygga upp lokala symbiosnätverk

Under våren 2020 inleddes en förstudie för att ta fram en plan för hur en västsvensk plattform för industriell symbios ska drivas, under ledning av RISE. Nu går projektet vidare och söker fortsatt finansiering.

Projektet Industriell symbios – en förstudie som är finansierad av VGR och som har engagerat parterna Innovatum, RISE, Sotenäs Kommun, Coest, samt Agenda 2030 i Väst tar slut i december 2020. Syftet med projektet har varit att undersöka behovet av en regional plattform för industriell symbios samt skapa förutsättningar för uppstart av en plattform och frågor man ställde sig i inledningsskedet var:

  • Vilka behov finns hos lokala aktörer för en regional plattform, och således vilka funktioner ska en plattform ha?
  • Hur kan en regional plattform drivas?
  • Vilka bör vara involverade?
  • Hur ska den finansieras?

Målet har varit att intresserade aktörer ska få chans att engagera sig i arbetet med att skapa ett genomförandeprojekt för en regional plattform. Projektet har alltså velat hitta aktörer som är intresserade av utveckling av industriell symbios, och som vill vara med och starta upp ett strukturerat arbete med industriell symbios i västra götalandsregionen. Svar på frågan om vad man vill åstakomma med en regional plattform är till exempel fler lokala/delregionala symbioser som från början byggs upp på rätt sätt och mot rätt mål, mer utvecklade befintliga symbiosnätverk, ökad resurseffektivitet och minskad miljö- och klimatpåverkan. Och sist men inte minst få ökad lokal ekonomisk aktivitet med fler och mer konkurrenskraftiga företag samt fler arbetstillfällen i regionen.

Projektmedlemmarna har presenterat och diskuterat med alla kommunalförbund i VGR, samt näringslivsutvecklare i många av kommunerna. Man har också intervjuat ett antal näringslivsutvecklare i kommunerna, pratat och diskuterat med olika företagsnätverk, Science Parks och akademi. Av dessa inspel har man funderat på behov, funktioner, organisation och nästa steg.

Slutsatser från projektet är att många kommuner i regionen är intresserade av att utveckla industriell symbios och ser behov av en regional plattform. Kommunerna är i väldigt olika faser, vilket innebär att man har olika behov. Näringslivet, inte minst små- och medelstora företag, är intresserade och spelar en viktig roll.

Vad händer nu? Jo, projektet vill söka fortsatt finansiering för att bygga upp symbiosnätverk – både regionalt och med koppling till det nationella initiativ som pågår. Konkret innebär det att starta upp lokala utvecklingsprojekt där en regional plattform kan ge stöd som en del i projekten.

Många är intresserade av att driva detta vidare, säger projektledare Rickard Fornell på RISE.

Nedan hittar du en film framtagen inom projektet, där bland annat Rickard är en av de intervjuade. Du kan också kontakta Richard direkt för mer information på rickard.fornell (at) ri.se

I denna film möter du några av personerna involverade i förstudien. Filmen är framtagen tack vare medel av Västra Götalandsregionen.