Vision 2025: Mer fokus på att göra än att diskutera om att göra

Vilka behov finns bland aktörer i Västsverige i arbetet med de Globala målen samt var, och på vilket sätt, kan vår verksamhet ha störst effekt? Det var frågorna som diskuterades under Agenda 2030 i Västs digitala forumträff: Vision 2025. Drygt 50 personer från offentlig sektor, näringsliv, forskning/akademi och idéburen sektor deltog. Med inspirerande presentationer och en avslutande workshop betonade aktörerna vikten av större möjlighet till samverkan med fokus på att göra i stället för att diskutera om att göra.

Under 2022 ska Agenda 2030 i Väst ta fram en ny strategi och tillhörande vision* som ska vägleda forumets inriktning och aktiviteter fram till 2025. Som del av detta arbete arrangerade den 22 mars Agenda 2030 i Väst en digital forumträff för att få inspel från aktörer i Västsverige på hur nätverket kan förbättras och skapa mervärde för aktörerna.

Forumträffen bestod av presentationer med fokus på det behov som finns bland aktörer i Västsverige samt en avslutande workshop där deltagarna fick lyfta sina tankar och idéer om Agenda 2030 i Västs roll framåt.

Sofia Hedström, ny verksamhetsledare för Agenda 2030 i Väst inledde träffen med att hälsa alla välkomna. Därefter presenterade Karin Hedlund den utvärdering hon gjort gällande de utmaningar och behov som finns bland våra aktörer i Västsverige för att nå de globala målen, samt vilka styrkor och svagheter våra aktörer anser att nätverket Agenda 2030 i Väst har.

Det som bland annat pekades ut som styrkor hos nätverket var det holistiska hållbarbets arbetet, att man jobbar mot hela kvadrupelhelix och det faktum att man faktiskt jobbar för att öka samverkan i regionen. Det som saknas enligt aktörerna är möjligheterna till att djukdyka i ämnen och att kunna diskutera mer med andra aktörer med samma mål. Det har också lyfts att det finns en risk att aktörer som inte har kunskapen eller resurserna hamnar utanför nätverket. Det insamlade materialet kommer att ligga till grund för den riktning som nätverkets nya strategi ska ta för att öka sin nytta ytterligare under den kommande 3-årsperioden.

Martin Hellström, rektor för Högskolan Väst tog sedan vid och presenterade möjligheterna för stärkt samverkan i Västsverige ur akademins perspektiv. Hellström lyfte fram vikten av att hitta det ”tredje rummet” där teori och praktik samverkar genom ”knowledge exchange” istället för ”knowledge transfer”. Hellström menar att när akademi och näringsliv skapar kunskap tillsammans möjliggörs utveckling av regionen.

Omställningsbehovet kräver lösningar där vi tänker utanför boxen och samverkar.


Martin Hellström, rektor för Högskolan Väst

Karin Ladberg från Länsstyrelsen i Väst presenterade därefter deras arbete med en intresseanalys för att få en bild över vad aktörerna i väst har för behov av stöd från Länsstyrelsen i deras arbete med de globala målen. Tio kommuner, sju näringslivsaktörer och fyra civilsamhälleorganisationer tillfrågades. Sammanfattningsvis visade det sig att behov och stöd skiljer sig mellan aktörerna men att alla aktörer identifierat värdet av att få samverka mer. Läs mer om Länsstyrelsens Agenda 2030-arbete här

Innan forumträffen avslutades fick deltagarna medverka i en workshop där behovet hos de deltagande aktörerna och värdet av Agenda 2030 i Väst diskuterades. Det som stack ut var viljan att gå från ord till handling och bland annat titta på hur man samverkar snarare än att prata om att göra det. Även vikten av att få möjlighet till att djupdyka i ämnen togs upp.

Dessa värdefulla insikter och bidrag kommer vi att ta med oss i vidareutvecklingen av Agenda 2030 i Västs arbete. Jag tror starkt på att skapa mer plats för våra aktörer där de får större möjlighet till nätverkande och där det kan skapas meningsfulla utbyten som leder till handling.

säger Sofia Hedström, Verksamhetsledare för Agenda 2030 i Väst

*Agenda 2030 i Västs nuvarande vision lyder “ett Västsverige som är i framkant i partnerskap för genomförande av de Globala målen”. 

Tid och plats: Tisdag 22 mars kl 9-11.00 i Zoom

Program

Hej och välkommen 

Sofia Hedström, Verksamhetsledare för Agenda 2030 i Väst (digital värd/moderator)

Agenda 2030 i Väst strategi- och visionsarbete

Karin Hedlund, presenterar vad som görs just nu i strategiarbetet för Agenda 2030 i Väst

Möjligheter för stärkt samverkan i Västsverige ur akademins perspektiv

Martin Hellström, rektor för Högskolan Väst

Kort paus

Intresseanalys Agenda 2030 – ett utforskande av kommuners, näringslivets och civilsamhällets behov av stöd för arbetet med de globala målen 

Karin Ladberg, Länsstyrelsen

Workshop

Vilka behov finns och vilken roll kan nätverket spela

Avslut

Utvärdering och avrundning av dagen