Stort engagemang för skogen på höstens första forumträff

Onsdag den 9 september arrangerade Agenda 2030 i Väst höstens första forumträff, med temat Skogens värde i ett förändrat klimat, i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund samt Lantbrukarnas Riksförbund i Västra Götaland.

Ett viktigt syfte med träffen var att få inspel till det arbete som just nu pågår i Västra Götaland med att förverkliga den nationella skogsstrategi som antogs av regeringen i maj 2018. Träffen riktade in sig på två av strategins fem fokusområden: Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta samt Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass. Moderator Karin Stenlund, som till vardags arbetar som affärs- och miljöstrateg vid Fyrbodals kommunalförbund, inledde med att berätta mer om pågående arbete med strategin i regionen, och betonade att forumträffen är en av flera tillfällen där olika parter får möjlighet att ge inspel till den. Hon gav också några exempel på skogens betydelse för genomförandet av de Globala målen,  genom de många värden som skogen bidrar med, både för människa, natur och ekonomin.

­Det går att vända på frågan och fråga sig vilka av de Globala målen som INTE berörs av skogen.

Karin Stenlund, moderator

Att skogen är en fråga som berör och engagerar visade sig också i det stora intresset för att delta. Av de knappt 100 anmälda deltog drygt 70 personer från framförallt näringsliv och offentlig sektor, men också akademi och idéburna organisationer. Under förmiddagen fick de ta del av föreläsningar från skogsbolagen Södra och LRF Skogsägarna, forskningsinstitutet SkogsForsk, forskaren Åsa Kasimir  vid Göteborgs Universitet, företagsklustret för skogsbaserad bioekonomi Paper Province samt mångbrukaren Erik Hjärtfors.

Även om det övergripande fokuset låg på skogens bidrag för att begränsa klimatförändringar och för att möjliggöra nya innovationer som kan ersätta fossilbaserade produkter var det flera av talarna som också betonade skogens värde för den exempelvis den biologiska mångfalden, turism och rekreation. En som utmärkte sig bland talarna var Åsa Kasimir som pratade om de stora utsläpp av lustgas, koldioxid och metan som sker från granskog som växer på torvmark, vilket förstärks av dikning och andra dominerande metoder för att främja tillväxten. Även småbrukaren Erik Hjärtfors stack ut genom att belysa hur en överväldigande del av hans intäkter från skogen kommer från annat än just avverkning.

Mer än hälften av deltagarna på forumträffarna stannade  kvar och deltog i den workshop som följde efter presentationerna, under ledning av Sara Hommen, från VULKAN Kommunikation & Konfliktvägledning . I workshoppen fick deltagarna välja ett av forumträffens två fokusområden att diskutera utifrån i mindre grupper. Ett tydligt behov som betonades i många grupper var mer kunskap, och att vi behöver fler möten där olika aktörer får lära av varandra. Några konkreta förslag som lyftes var att återuppliva gamla studiecirklar om “rikare skog” , och att skapa förutsättningar för dialogmöten ute i skogen. Det betonades också att vi behöver bli bättre på att se till så att den forskning som pågår kring skogen når ut bättre, och att vi behöver arbeta för att våra västsvenska science park blir bättre på att få in skogsfrågan i sin verksamhet.

Nedan hittar du forumträffens program i sin helhet. Om du vill ta del av någon av presentationerna, kontakta verksamhetsledare Ulrica Gustafsson så skickar hon detta till dig.

Medarrangörer: Länsstyrelsen i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen, Fyrbodals kommunalförbund samt Lantbrukarnas Riksförbund i Västra Götaland.
Tid: 9 september, 8-12.30 (anmälan är stängd)
Plats: Zoom-möte

Program

8.00 Registrering & tech check

8.30 Välkommen, Ulrica Gustafsson, Agenda 2030 i Väst

8.35 Skogsstrategin kopplad till Agenda 2030, Karin Stenlund, Fyrbodals Kommunalförbund

8.45 Presentationer, del 1

  • Skogens roll ur ett klimatperspektiv, Sofia Backéus, Lantbrukarnas riksförbund LRF
  • Biomassans roll i klimatomställningen, Anders Eriksson, Skogforsk
  • Västra Götalands skogar ur ett klimatperspektiv. Åsa Kasimir, Göteborgs universitet

9.45 Fikapaus

10.00 Presentationer, del 2

  • Skogens möjligheter idag och imorgon i ett förändrat klimat. Malin Pettersson, Södra
  • Innovationer ifrån skogen, Erik Dahlén, Paper Province
  • Mångbruk av skogen. Erik Hjärtfors, Wood Design – Lövsjö Loghouse

11.00 Fikapaus

11.15 Workshop: Skogens värde i Västra Götaland, frågeställningar och idégenerering på samverkansprojekt.

12.25 Avrundning Karin Stenlund

12.30 Avslut

Foto av Gustav GullstrandUnsplash

Bakgrundsmaterial

Informationen är sammanställd av Västra Götalands skogsprogram