Stort intresse för forumträff om biologisk mångfald

Biologisk mångfald i hållbarhetsarbetet – vilka utmaningar ställs vi inför i produktion och handel? Så löd rubriken för vår forumträff som för första gången arrangeras digitalt, torsdagen den 28 maj.

“Vi håller på och sågar av den gren vi sitter på. Det är dags att öka medvetenheten och vända den negativa trenden”. Med de orden inledde dagens moderator Marie Stenseke, professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Agenda 2030 i väst forumträff om biologisk mångfald, som samlade knappt 90 deltagare via Zoom, den 28:e maj. Marie ingår också i IPBES (Intergovernmental science-policy platform on biodiversity and ecosystem services) expertpanel sedan år 2015, som nyligen annonserades som årets mottagare av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award. Anne Larigauderie, generalsekreterare för IPBES, fanns med på mötet från Frankrike och gav en kort presentation av organisationen som är en internationell kunskapsplattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, och motsvarar FN`s klimatpanel IPCC.

Forumträffen hade ett särskilt fokus på utmaningar vi ställs inför i produktion och handel. Ett viktigt syfte med träffen var dock att höja den allmänna kunskapen om vad biologisk mångfald faktiskt är, varför den är viktig och hur vi kan mäta den. Först ut som talare var Allison Perrigo, föreståndare för Centrum för biodiversitetsstudier vid Göteborgs universitet, som började med att uppmana oss att måla upp en egen bild av hur biodiversitet ser ut och känns, och att mentalt förflytta oss till en sådan plats. Hennes egna enkla definition var att “biodiversitet är allt som lever”, men hon fortsatte sedan med att guida oss igenom olika former av biodiversitet, som exempelvis mångfalden av olika arter, ekosystem och vilka funktioner som olika arter bidrar med i sina olika miljöer. Åhörarna fick också med sig en hel del tankeväckande siffror som att 82% av jordens totala biomassa (vikten av allt levande på jorden) består av växter och endast 0,1 % av oss människor, att 96% av alla däggdjur på jorden är boskap, och att ca 1 miljon djurarter av 5-9 miljoner totalt runt om i världen hotas på grund av mänsklig aktivitet.

Allison beskrev förlusten av biologisk mångfald som en läckande hink, där hålen håller på att växa sig enorma, och att vårt fokus bör ligga på att försöka minska och undvika ytterligare skada, genom att förstå vad som driver förändringen. Anna Larigauderie från IPBES underströk detta ytterligare genom att ge exempel på människans enorma påverkan på vår miljön, inte minst genom jordbruk och fiske. Endast tre procent of havets yta är idag opåverkat av mänsklig aktivitet och 3/4 av vår markyta har genomgått betydande förändringar på grund av inte minst jordbruk och skogsskövling, enligt IPBES rapporter. Hon visade också på kopplingen till de Globala målen och menade att 80% av målen riskerar att missas om vi kör på som vanligt, inte minst målet om minskad fattigdom. Samtidigt var Anne noga med att poängtera att det finns lösningar och att det inte är för sent att agera på dem. Men det krävs att frågan kommer upp betydligt högre på agendan.

Några exempel på hur frågan har börjat komma upp på agendan gavs av Ulrika Palme, forskare på Chalmers, Tomas Rydberg på IVL Svenska miljöinstitutet och Jonas Larsson från Textilhögskolan i Borås. Ulrika berättade bland annat om hur de använder sig av livscykelanalys (LCA) för att försöka synliggöra påverkan på olika dimensioner av biodiversitet, som exempelvis markanvändning, och därmed underlätta för beslut som kan ta hänsyn till dess påverkan. Tomas i sin tur berättade om hur arbete pågår på EU-nivå med att implicera biodiversitet i policy-sammanhang, bland annat genom ett pilotprojekt där man arbetar med certifiering av organisationer och produkter. Tomas berättade att det ännu saknas konsensus kring vilka metoder som ska användas för att ta hänsyn till biodiversitet, men att det finns ett tryck och en aktiv diskussion. Jonas avslutade forskar-delen av forumträffen genom att visa på några exempel på hur man kan bygga textila värdekedjor som gynna biologisk mångfald, bland annat med hjälp av nya produktionsmetoder såsom regenerativt jordbruk och skogsbruk, där man tar hänsyn till jordens och skogens välmående.

Från näringslivet deltog Per Stolz på IKEA och Eva Kindberg de Boer på KappAhl, som båda gav exempel på hur de arbetar med att främja biologisk mångfald i sina verksamheter. Per betonade att det är en stor utmaning att frågan inte är lika högt upp på agendan som exempelvis klimat, cirkulär ekonomi, samt svårigheterna med att mäta. På IKEA arbetar man främst med frågan i egenskap som skogsägare, där samtliga skogar är FSC-certifierade, och genom bream-certifiering av byggnader som ställer krav på att man skyddar ekologiska värden när man bygger nytt. På KappAhl har man bara börjat nosa på frågan, och Eva betonade att utmaningarna är stora då branschen som helhet bidrar med stor negativ påverkan på miljön. Hållbarhet ligger emmelertid högt upp på agendan, enligt Eva, vilket visar sig bland annat i en ökande andel ekologiska och återvunna material och minskad klimatpåverkan i produktionen.

I slutet av förmiddagen fick de drygt 30 deltagare som fortfarande var kvar medverka på en workshop ledd av Eleonor Björnfot, från nätverket GO-create och Kooperativet Synvända. I mindre grupper fick de diskutera vilka utmaningar inom produktion och handel som berörde deras organisationer, samt spåna på samverkansidéer för hur dessa skulle kunna lösas.

Forumträffen avslutades med att talarna fick ge några reflektioner baserat på vad de fått med sig från dagen. Bland annat efterfrågade Tomas Rydberg en nationell kraftsamling, likt Fossilfritt Sverige, Eva Kindberg de Boer lovade att hon kommer att ställa frågan om biologisk mångfald i framtida projekt och Ulrika Palme gav tips om följande fem steg för den som vill börja med biologisk mångfald i sin egen organisation, framtaget av organisation Ecogain:
1. Utbilda
2. Kartlägg vad ni har för påverkan
3. Sätt upp mål
4. Gör grönt i omgivningen
5. Ta ansvar för en art

Forumträffen arrangerades i samarbete med WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, Göteborgs Universitet, Gothenburg Global Biodiversity Centre, IVL Svenska Miljöinstitutet och Länsstyrelsen i Västra Götaland

Presentationer

Vad är biologisk mångfald och varför är det så viktigt? (eng) Allison Perrigo, Gothenburg Global Biodivercity Centre, GGBC, Göteborgs universitet

Mottagare av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, Anne Larigauderie, generalsekreterare för IPBES

Forskningsperspektivet: Företagens påverkan på biologisk mångfald. Hur mäter man? Vad mäter man?

Livscykelanalyser, går det att mäta biologisk mångfald? Ulrika Palme, Chalmers, styrelsemedlem i GGBC

EU:s miljöavtrycksmetod (Environmental Footprint), ISO-standardisering och biologisk mångfald. Tomas Rydberg, IVL Svenska Miljöinstitut

Hur kan man bygga textila värdekedjor där biologisk mångfald kan gynnas? Jonas Larsson, Högskolan i Borås

Näringslivsperspektivet: Så jobbar vi med biologisk mångfald.

Vad gör IKEA utifrån byggnaderna och i mötet med kunden?  Per Stoltz, Sustainablity developer, IKEA

Vad är ett hållbarhetsarbete inom modevärlden? Eva Kindgren de Boer, Sustainability project manager, KappAhl