Fredrika Klarén, ordförande i Agenda 2030 i Väst hälsar välkommen till 2019 års konferens i Skövde

Fullsatt konferens med Agenda 2030 i Väst

”Partnerskap är nyckeln till framgång. Jag vill att Västsverige ska bli en region som är bäst på hållbar utveckling. Vi ska göra vårt bästa tillsammans och vara ett föredöme för andra regioner”. Det var budskapet ifrån en av talarna på Agenda 2030 i Väst årliga konferens som arrangerades i samarbete med  CSR Västsverige och kampanjen Glokala Sverige den 20 november. 

140 representanter från akademin, offentlig sektor, näringsliv och ideell sektor samlandes på Science Park i Skövde för att genom dagens presentationer och workshoppar lära och inspireras av goda exempel från regionen och andra delar av landet och världen.

”Tänk er att vi är 193 personer som alla ska komma överens var vi ska äta lunch…”

Orden kommer ifrån Albert Askeljung, projektledare på UNDP, som inledde årets konferens med att tala om hur det går i arbetet med de Globala målen – globalt, nationellt och lokalt. Trots de utmaningar som vi står inför med att nå de Globala målen till 2030, och trots att vissa mål till och med går åt fel håll, betonade Albert hur fantastiskt det är att 193 länder har lyckats komma överens om Agenda 2030.

Nästa del av programmet handlade om hur vi kan omvandla målkonflikter till synergier för en ökad nytta.  Ulf Kamne, före detta kommunalråd för Göteborgs stad, som numera arbetar som fristående konsult för PR-byrån A beutiful Soup, inledde med att berätta om hur nya skiljelinjer inom politiken skapar både nya möjligheter och utmaningar för att få till stånd långsiktiga beslut till förmån för hållbarhet inom politiken. Från näringslivet fick vi ta del av positiva exempel om hur vi kan jobba för att maximera nyttan i arbetet med målen. Bland annat berättade Mia Edofsson, vice ordförande på Global Compact Sverige samt hållbarhetschef på Akademiska Hus, om hur höga krav från olika intressenter har pressat Akademiska Hus att bli bättre och mer hållbara i sitt arbete. ”Tack vare stort motstånd i olika områden har vi varit tvungna att spänna bågen för att möta olika behov” – sa Mia, bland annat. På plats från näringslivet fanns också Susan Iliefski Janols, hållbarhetsansvarig på Essity, och Louise König, chef för hållbar affärsutveckling på Ramboll Sverige, för att utifrån sina respektive verksamheter prata om hur näringslivet kan arbeta, och skapa nya affärsmöjligheter, med Agenda 2030. Från akademin berättade Jim Andersén, professor vid Högskolan i Skövde, om en aktuell studie bland 300 små och medelsstora tillverkningsföretag som visar på ett positivt samband mellan ekologisk och ekonomisk lönsamhet.

Innan lunch gick vi djupare in på hur Agenda 2030 jobbas med i (Väst)Sverige. Från regionnivå fick vi höra Mikael Cullberg, Länsstyrelsen Västra Götalands, och Gustaf Zettergren, miljöchef Västra Götalandsregion, som pratade om hur det jobbas regionalt i Västra Götaland med Agenda 2030 i Väst. Jan Pettersson från Göteborgs centrum för hållbar utveckling tog sedan vid och berättade om akademins roll, och berättade bland annat om det nya klimatramverk som Chalmers och KTH tagit initiativ till.  Gemensamt för föreläsningarna under detta block var fokuset på partnerskap och att Agenda 2030 bör vara en plattform för samverkan. ”Partnerskap är nyckeln till framgång… Jag vill att Västsverige ska bli en region som är bäst på hållbar utveckling. Vi ska göra vårt bästa tillsammans och vara ett föredöme för andra regioner…” – sade Jan som slutord.

Förmiddagskonferensen avslutades med en panel med representanter från några av landets kommuner som diskuterade några av de utmaningar som de ser i arbetet med att ta sig an de Globala målen. ”En av de saker som jag tyckte var bäst sagt under förmiddagen, det är att de Globala målen är en ny plattform för samverkan. Alldeles oavsett om vi förbättrar eller efterlever dem, så har de åtminstone skapat en gemensam spelplan att sitta ned med.” Det konstaterade Tommy Borglund, lektor vid Högskolan i Örebro som modererade panelsamtalen.

Förmiddagens presentationer

  • Globala målen som verktyg – globalt, nationellt och lokalt, Albert Askeljung, projektledare, UNDP:s nordiska kontor
  • Konflikt eller konsensus – politikens utmaningar i hållbarhetsarbetet Ulf Kamne, konsult hållbar stadsutveckling och f.d kommunalråd, Göteborgs stad
  • Kreativa krockar – att ta vara på skavet, Mia Edofsson, hållbarhetschef Akademiska Hus samt vice ordförande, Global Compact Sweden
  • Hållbar lönsamhet och lönsam hållbarhet: Hur små tillverkningsföretag kan uppnå ekonomisk och ekologisk hållbarhet, Jim Andersén, professor i företagsekonomi, Högskolan i Skövde
  • Så har vårt hållbarhetsarbete inspirerats av FN:s hållbarhetsmål, Susan Iliefski Janols, VP Sustainability Products & Services, Essity
  • Nya affärsmöjligheter med Agenda 2030, Louise König, chef för hållbar affärsutveckling, Ramboll Sverige (ej tillgänglig)
  • Hur jobbar vi regionalt med Agenda 2030?Mikael Cullberg, kanslichef, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Gustaf Zettergren, miljöchef, Västra Götalandsregionen
  • Akademins roll i genomförandet av de Globala målen, Jan Pettersson, föreståndare, Göteborgs centrum för hållbar utveckling och professor i atmosfärsvetenskap, Göteborgs universitet
  • Cirkulära affärsmodeller driver innovationer med hållbart värde, Karin Kruse och Christian Bergman, industriella utvecklare, IDC Skövde
  • Agenda 2030 lokalt – utmaning, chans och katalysator, Kerstin Söderström, utbildare och kommunikatör Glokala Sverige/Svenska FN-förbundet

Intervjuer med några av talarna

WORSKHOPPAR

Efter lunch hölls tre parallella workshoppar av CSR Västsverige, Glokala Sverige och SDSN North Europe.

”Innan en iPhone kommer till kunden har den redan skickats 2 varv runt jorden” berättade  Josefin Borg, CSR Västsverige.

I CSR Västsveriges workshop fick deltagarna prova på att analysera sin värdekedja utifrån perspektiven miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Syftet med workshoppen var att få bättre koll vilka steg som ingår i en verksamhets värdekedja för att kunna maximera nyttan och minimera riskerna i sin verksamhet. Deltagarna delades upp i grupper och valde ut en verksamhet att jobba med. Bananer, den offentliga måltiden, fjärrvärme och grustäckt var produkter som analyserades utifrån deras positiva och negativa påverkan på de tre hållbarhetsaspekterna genom hela värdekedjan. Trots den lite kluriga uppgiften var övningen uppskattad och väckte spännande diskussioner om vilken komplex kedja även en liten produkt, såsom en banan, kan ha. Läs mer om CSR Västsveriges arbete på http://csrvastsverige.se/

Så gott som alla svenska kommuner jobbar med hållbarhet, och många av dem har tagit in Agenda 2030 i arbetet – som ramverk, målbild och verktyg. I Glokala Sveriges workshop blev det tydligt hur mycket av kommunernas arbete som redan kan kopplas till de Globala målen, men också var utmaningarna och målkonflikterna ligger. Hos de nästan 100 kommuner och regioner som deltar i Glokala Sverige i år finns enorma mängder kunskap, erfarenheter, goda råd och konkreta tips. Mycket av detta delades under workshopen, och ännu mer finns att hämta på http://fn.se/glokalasverige.

Under SDSN Northen Europes workshop fick vi lära oss mer om verktyget SDG Impact Assessment Tool. Utifrån exemplet ”elbilen” fick deltagarna prova på att använda sig av verktyget, där de skulle enas kring hur, i det här fallet, elbilen påverkar de samtliga 17 Globala Målen. Workshoppen frambringade många intressanta tankar och diskussioner bland deltagarna: ”Man tvingas tänka och reflektera” och ”Det är bra att man diskuterar förbi stuprören” är exempel på vad som uttrycktes av deltagarna vid avrundningen av workshoppen. Läs mer om verktyget på https://www.unsdsn-ne.org/

Ett övergripande tema för årets konferens är hur en fördjupad kunskap om relationerna mellan målen kan bidra till maximal samhälls- och affärsnytta samtidigt som negativa bieffekter minimeras. Bekräftade talare är bland andra Niklas Sörensen, VD för Ramboll i Sverige, Mia Edofsson, hållbarhetschef Akademiska hus och ledamot i styrelsen för Sweden Global compact, samt representanter från Länsstyrelsen och VGR.

Dagen består av två delar, en förmiddagskonferens samt tre parallella workshoppar under eftermiddagen. Du kan välja mellan att anmäla dig enbart till konferensen eller till båda delarna